Søk

Miljø

PoliNor har et stort engasjement når det gjelder miljø, og er overbevist om at man kan spare penger og miljø samtidig. Blant andre er flere av Norges største miljøvernorganisasjoner kunder hos PoliNor.

Alle trykkeriene som PoliNor representerer har miljø- og ISO-sertifiseringer både på miljø og arbeidsforhold. Det fremste eksemplet på miljø er trykkeriet Ecoprint i Estland, som har en lang liste med utmerkelser og er sertifisert for alle miljøsertifiseringene du ser under. Moderne maskinpark og bygninger er konstruert for å minimere utslipp og energiforbruk. Blant annet benyttes overskuddsvarme fra produksjonen til oppvarming, resirkulert regnvann i fukteanlegget og strøm fra egenprodusert sol- og vindkraft. I produksjonen brukes utelukkende vegetabilsk trykkfarge og det moderne utstyret gjør at makulaturen blir et minimum.

Mange tror at det å trykke utenlands gir mer forurensing i forbindelse med transport. I hovedsak blir alt magasinpapir produsert utenfor Norges grenser, og distansene papiret transporteres blir derfor omtrent den samme.

 

Miljøsymboler

Svanemerket er mest kjente merkeordningen i Norge, og tilkjennegir at en vare eller tjeneste har gjennomgått en objektiv miljøvurdering og tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav, som for eksempel fremstilling, klimagassutslipp og avfallshåndtering.

Blomsten er EUs miljømerke og fungerer på samme måte som Svanen og kan bare benyttes av bedrifter som har dokumentert og har blitt godkjent på bakgrunn oppfylte krav innen helse- og miljøkrav.

Et ISO 14001-sertifikat viser at miljøstyrings-systemet har blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsetninger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsetninger. Standarden krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter.

FSC stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert og at den tar hensyn til lokalbefolkningen. FSC-merket er den mest troverdige sertifiseringsordningen for bærekraftig skogbruk.

TCF Innebærer at man bleker papirmassen uten å anvende klorholdige kjemikalier.

ECF Innebærer at man ikke anvender elementær klor ved blekingen av massen. I stedet utnytter man klordioksyd, som ikke reagerer på samme måte som klor ved blekingen. Gjennom en kombinasjon av oksygenbleking og moderne ECF-bleking får man stoffer som lett brytes ned og som dermed ikke påvirker miljøet på samme måte som ved tradisjonell klorbleking.

Kravene for EMAS-merking er svært like ISO 14001, men krever blant annet i tillegg offentlig publisering (i Norge gjennom Brønnøysundregisteret) av virksomhetens miljøarbeid og resultatene av disse. EMAS krever dessuten at bedriften gjør kontinuerlige forbedringer i miljøprestasjonene.

Green Print-sertifikatet er utarbeidet i samarbeid med Estonian Fund of Nature og stiller de aller strengeste kravene til miljøvennlig produksjon. Dette være seg alt fra papir, energi, produksjon, gjenvinning og klimagassutslipp. PoliNor er eneste aktør i Norge som har tillatelse til å merke trykksakene med Green Print-symbolet.

Green Energy-merket gis til bedrifter i sentral og Øst-Europa som hovedsakelig benytter elektrisk kraft fra fornybare energikilder, som sol-, vann- og vindkraft. Ecoprint er sertifisert for bruk av dette merket.

 

Kontakt PoliNor for å finne ut hvilke miljøsymboler du kan benytte på din trykksak.